Roamer Shorts

S/M sizing:
Length 38cm Waist 76cm

 M/L sizing:
Length 40cm Waist 92cm